Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige en precontractuele, rechtsverhoudingen tussen De Autogroothandel B.V. en haar opdrachtgever of koper.
1.2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Afwijking van deze voorwaarden is voor De Autogroothandel B.V. slechts bindend indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
1.4. Bij strijdigheid tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met De Autogroothandel B.V. gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met De Autogroothandel B.V. gesloten overeenkomst.
1.5.In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigende bepaling. Overige bepalingen blijven van kracht.
1.6.Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van De Autogroothandel B.V. en van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
1.7. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met De Autogroothandel B.V een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1.Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra De Autogroothandel B.V. de door opdrachtgever aan De Autogroothandel verstrekte opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.
2.2. Het sluiten van een overeenkomst geschied onder voorbehoud van tijdige en correcte levering door de toeleveranciers van De Autogroothandel B.V. De opdrachtgever wordt onmiddellijk geïnformeerd indien De Autogroothandel niet kan presteren als gevolg van niet tijdige en correcte levering van haar toeleveranciers.

2.3. Toezeggingen door en afspraken met daartoe niet bevoegde ondergeschikten van De Autogroothandel B.V. binden De Autogroothandel slechts voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door De Autogroothandel B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
2.4.Aanpassingen van de overeenkomst gelden slechts voor zover schriftelijk door De Autogroothandel B.V. bevestigd.

3. Advertenties en vermeldingen op website

3.1. Door De Autogroothandel B.V. in afbeeldingen, catalogi, tekeningen, getoonde modellen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent aangegeven of getoonde maten, afmetingen, capaciteit, prestaties of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. De Autogroothandel is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.

4. Levering en leveringstermijnen

4.1. Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2. Eventuele door De Autogroothandel B.V. genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en niet te beschouwen als fatale termijnen. De genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar overschrijding daarvan zal er niet toe leiden dat de Autogroothandel B.V. in verzuim komt te verkeren.

4.3. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op het moment dat de opdrachtgever de order heeft bevestigd, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders overeengekomen is.

5. Prijzen

5.1. Alle door De Autogroothandel genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en BPM, tenzij anders vermeld. Niet in de prijs inbegrepen zijn de kosten voor verzending of transport en overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.2. De Autogroothandel B.V. heeft het recht om kostprijs verhogende factoren, zoals bijvoorbeeld belastingen, toeslagen een heffingen van de overheid, door te berekenen aan de opdrachtgever.

6. Annulering

6.1. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van De Autogroothandel B.V.
6.2 De Autogroothandel B.V. kan in geval van annulering aan de zijde van opdrachtgever reeds gemaakte kosten en winstderving verhalen op opdrachtgever, met een maximum van 10% van de koopsom.

7. Betaling en verzuim

7.1. De opdrachtgever dient de facturen van De Autogroothandel zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn te voldoen. Mocht op de factuur geen betalingstermijn worden vermeld dan geldt dat de factuur binnen 3 werkdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.

7.2. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Verdere ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment ook de wettelijke handelsrente over de hoofdsom verschuldigd geraakt, een en ander ex. artikel 6:119a BW.
Dit is tevens het geval indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement of curatele van de opdrachtgever.

7.3. Alle kosten die De Autogroothandel B.V. in en/of buiten rechte moet maken in verband met het niet tijdig voldoen van de facturen door de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever. Conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten bedragen deze buitengerechtelijke incassokosten mimimaal 15% van de onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van € 250,-.

7.4. De Autogroothandel B.V. is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
7.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd om de door hem te betalen bedragen met eventuele vordering op De Autogroothandel B.V. te verrekenen, tenzij anders overeengekomen. Ook is de opdrachtgever niet bevoegd zijn betaling op te schorten.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van de door De Autogroothandel B.V. geleverde goederen gaat ondanks de feitelijke aflevering pas over op de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en al hetgeen krachtens deze overeenkomst aan De Autogroothandel B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, waaronder doch niet uitsluitend begrepen de koopsom, ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, rente, kosten en eventuele ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen.
8.2. In beginsel geldt dat de goederen pas geleverd worden op moment dat de opdrachtgever aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Op het moment dat daar een uitzondering op wordt gemaakt komt te gelden dat De Autogroothandel B.V. het recht heeft om de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra de opdrachtgever alsnog niet aan zijn (betalings)verplichtingen blijkt te voldoen, dan wel als duidelijk wordt dat de opdrachtgever in staat van surseance van betaling, faillissement of curatele is geraakt. De opdrachtgever dient op het
8.3. Direct na de eigendomsoverdracht ingevolge dit artikel, komen alle risico’s en verplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor eventuele verzekering van de geleverde goederen tegen alle mogelijke schades daarvan.

moment dat De Autogroothandel B.V. daarom verzoekt, haar de toegang te verstrekken tot de ruimte waar de geleverde goederen gestald staan om zo de geleverde goederen weer in haar bezit te kunnen nemen.

9. Reclamatie

9.1. Opdrachtgever is verplicht het (af)geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen een termijn van twee dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan De Autogroothandel B.V. mededeling te doen, bij gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

9.2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen vijf dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan De Autogroothandel B.V. worden gemeld, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt te zijn aanvaard.
9.3. Reclamatie geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
9.4. .In het geval De Autogroothandel B.V. van oordeel is dat een reclamatie terecht is ingediend, heeft De Autogroothandel B.V. het recht om de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van opdrachtgever aan De Autogroothandel B.V. op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde te retourneren.
9.5. Op De Autogroothandel B.V. rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclamatie indien opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen, ook die uit andere, vergelijkbare overeenkomsten, jegens De Autogroothandel B.V. (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
9.6. Een reclamatie betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
9.7.Geen reclamatie kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

10. Vrijwaring

10.1. Opdrachtgever vrijwaart De Autogroothandel B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze in verband met de door De Autogroothandel B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken geleden of te lijden schade.

11. Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan De Autogroothandel B.V. kan worden toegerekend e.e.a. conform hetgeen in de wet neergelegd.
11.2.In geval van overmacht heeft De Autogroothandel de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Autogroothandel B.V. langer duurt dan drie maanden, is ook opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, echter met inachtneming van artikel 11.3.

11.3.Indien De Autogroothandel B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De Autogroothandel B.V. is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, die hetzij het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, hetzij het gevolg is van een onrechtmatige daad, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van De Autogroothandel of van een van haar medewerkers.

12.2. De Autogroothandel B.V. is in geen geval aansprakelijk voor:
-gevolgschade van opdrachtgever waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d. ), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren; -schade die voortvloeit uit het feit dat een toeleverancier van De Autogroothandel B.V. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en);
-iedere schade die voortvloeit uit of in verband staat met door De Autogroothandel B.V. geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde producten of diensten. De Autogroothandel B.V. zal opdrachtgever mogelijk de nodige inlichtingen verschaffen teneinde verhaal op deze derden te kunnen zoeken.
12.3.Met inachtneming van de in deze voorwaarden omschreven uitzonderingen is de Autogroothandel B.V. nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan zaken welke zij in verband met uitvoering van enige overeenkomst onder zich heeft, of welke aanwezig zijn in het pand waarin zij voor opdrachtgever transport of andere werkzaamheden verrichten en is opdrachtgever verplicht om haar, haar personeel en door haar ingeschakelde hulppersonen, voor aanspraken van derden te vrijwaren.
12.4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan De Autogroothandel B.V.. De Autogroothandel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de door hem verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
12.4.In het geval dat De Autogroothandel B.V. aansprakelijk is, is de omvang van de schadevergoeding steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.
12 5.De door de Autogroothandel B.V. te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

13. Garantie

13.1. De Autogroothandel B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat De Autogroothandel B.V. in geval van niet deugdelijk geleverde zaken tot één maand na voltooiing van de levering, de niet deugdelijk geleverde zaken, ter keuze van De Autogroothandel B.V., zal terugnemen of laten herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover haar aansprakelijkheid voor de schade niet in de voorafgaande artikelen is uitgesloten en het gebrek tijdig aan De Autogroothandel B.V. is gemeld.

13.2. Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig gebruik of onjuist gebruik c.q. onderhoud of na door opdrachtgever zelf of door derden, zonder toestemming van De Autogroothandel B.V., aangebrachte wijziging of reparatie, blijven buiten de garantie.
13.3.De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens De Autogroothandel B.V. (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

13.4.Indien De Autogroothandel tot herstel is overgegaan zullen op dit herstel alle bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn.

14. Ontbinding en schadevergoeding

14.1.De Autogroothandel B.V. heeft het recht de overeenkomst, direct eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van vermogensschade, kosten, schade en rente, indien:
-opdrachtgever een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

-opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
-een aanvraag tot faillissement tegen of door opdrachtgever wordt ingediend;

-conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van opdrachtgever; -opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, indien

opdrachtgever een natuurlijk persoon is, opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

-zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van De Autogroothandel B.V. in gevaar brengen. Een en ander geldt zonder dat op De Autogroothandel B.V. enige verplichting tot schadevergoeding rust.
14.2. In bovengenoemde gevallen heeft De Autogroothandel B.V. het recht alle door haar geleverde, maar nog onbetaald gebleven, zaken te verwijderen en terug te nemen.
14.3.Opdrachtgever is verplicht De Autogroothandel B.V. daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Opdrachtgever geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
14.4. Alle openstaande bedragen blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Dit betreft niet alleen de bedragen die De Autogroothandel B.V. reeds heeft gefactureerd, maar ook nog niet gefactureerde bedragen in verband met hetgeen De Autogroothandel B.V. reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd.
14.5.In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft De Autogroothandel B.V. recht op vergoeding door opdrachtgever van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde van de Autogroothandel B.V..
14.6.De Autogroothandel B.V. is alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn van tenminste veertien dagen wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

15.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (Weens koopverdrag) betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, is niet van toepassing.
15.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Assen, behoudens voor zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg mochten staan.

15.3 Het staat De Autogroothandel B.V. vrij om ondanks het bepaalde in dit artikel een geding aanhangig te maken bij een volgens de wet bevoegde rechter.

Marcel Kok
Persönliche Beratung
Haben Sie eine Frage?
1