Privacy policy

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens, uw privacy en uw rechten. De Autogroothandel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en hecht er grote waarde aan zorgvuldig met uw gegevens en privacy om te gaan.

Dit leidt ertoe dat wij in elk geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De verwerking beperkt blijft tot enkel die persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. Om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en/of organisatorische maatregelen binnen onze organisatie hebben getroffen die de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn noodzakelijk is. Op de hoogte zijn van uw rechten en u hier dan ook op willen wijzen en deze respecteren

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens

  • Uw gegevens worden door De Autogroothandel ten behoeve van de volgende doeleinden verwerkt:
  • Het aangaan van overeenkomsten
  • Het opstellen en versturen van offertes en facturen
  • Het versturen van nieuwsbrieven en e-mails
  • Voertuigverwerking (denk daarbij aan exporteren van de auto)
  • Het opstellen van machtigingen inzake tenaamstelling van voertuigen
  • Het aanmaken van uw account
  • Verstrekking van informatie aan u ten aanzien van de voertuigen die wij aanbieden, de diensten die wij leveren en wijzigingen daarin

Welke gegevens kunnen wij opvragen

Voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij dan ook de volgende persoonsgegevens van u vragen:
NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, telefoon, E-mail)
Postcode
Provincie
Website/e-mail
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overlijdensdatum
Kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs (waarop een pasfoto zichtbaar is)
Werkzaam bij organisatie
Bankrekeningnummer/IBAN en kopie bankpas
Voertuig merk, kleur/voering, kenteken, chassisnummer en optische en technische staat voertuig
Accountgegevens website www.deautogroothandel.nl

Als De Autogroothandel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:
De Autogroothandel B.V.
Toldijk 16
7901 TB Hoogeveen
Tel: 0528 74 50 95

Contactpersoon gegevensbescherming:
Wim te Velde
wim@deautogroothandel.nl

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven geschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
exporteren voertuigen
transporteren voertuigen
het aangaan van een financieringsovereenkomst
uitvoeren van een publiekrechtelijke taak

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Autogroothandel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is toegestaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
TLS/SSL protocol toegevoegd
persoonsgegevens zijn altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord
Beperking in rechten van verwerkers
Data storage encryptie
Data transmissie encryptie
The right to be forgotten toegevoegd
Periodieke PEN-tests uit laten voeren
Gebruikte software altijd up-to-date

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Gebruik van informatie

De Autogroothandel B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat De Autogroothandel B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Autogroothandel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen De Autogroothandel B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De Autogroothandel B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mail niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met De Autogroothandel B.V. te corresponderen, accepteert u dat risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Autogroothandel B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Autogroothandel B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van De Autogroothandel B.V. zijn beschermd door auteursrecht. En andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De Autogroothandel B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

1